Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Rörelse hela livet
Svensk Gymnastik Vill

Vår målsättning

Vi vill vara en attraktiv och betydelsefull förening som skapar förutsättningar för träning i olika former. ”Rörelse hela livet” är vårt motto. Träning hos oss ska vara kul, inspirerande, och utveckla de fysiska färdigheterna. Allt detta skapar trivsel och gemenskap, vilket är centrala värden i hela vår verksamhet. Vi eftersträvar en kontinuerlig kvalitetsökning som sker genom livlig kursverksamhet. Samverkan och god kamratanda bland våra ledare är viktiga faktorer för att skapa trygghet för våra medlemmar.


Varbergs GIF Gymnastikförening följer Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell och nyckelfaktorer enligt dokumentet ”Svensk Gymnastik Vill”.


Vår organisationspolicy

Varbergs GIF Gymnastikförening är en ideell förening. Ledares, styrelsemedlemmars och övriga ansvarigas agerande mot barn och ungdomar i föreningen är viktigt i vår utveckling och vårt policydokument ska fungera som ett stöd i arbetet inom föreningen. Ändringar i policydokumentet får endast göras efter beslut i styrelsen eller på årsmöte.


Styrelsen är föreningens högst ansvariga och beslutande organ under verksamhetsåret. Styrelsen tillsätts på årsmötet och tillsätter de kommittéer den anser vara lämpligt.
Verksamhetskommittéer ansvarar för den idrottsliga verksamheten i dialog med styrelsen.

Vår verksamhet
Verksamhetsåret 2018/2019

Verksamheten bedrivs i grupper, tillgång till ledare och lokaler styr antalet grupper och åldersspannet i grupperna.


Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I ungdomsidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande, medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.


Läs mer om våra olika verksamheter i menyn längst upp.

Aktiv start

Gula grupper

I Aktiv start är träningen varierad, med enkla och lekfulla aktiviteter där det viktigaste är att ha kul, att utövarna får utlopp för rörelseglädje och fantasi och känner delaktighet. Stort utrymme ges för utveckling av de grundmotoriska färdigheterna. Därför tränas gymnastikens 12 grundformer.

Lekande gymnastik

Ljusgröna grupper

Lekande gymnastik är fortfarande ett prova-på-stadium där utövarna uppmuntras att prova många olika idrotter däribland gymnastik. Inlärning av gymnastikspecifika färdigheter – grundövningar – påbörjas i denna fas. Träning i form av olika roliga aktiviteter och gymnastiklekar är viktig.

Lärande gymnastik

Mörkgröna grupper

Lärande gymnastik är en fas då utövarna lär sig att träna. De som vill satsa lite mer på sin gymnastik ska ges möjlighet till detta. Andra vill träna enbart för att ha kul och träffa kompisar.

Träna på att träna

Blåa grupper

Fokus ligger på inlärning och utveckling av mer komplexa övningar; att ha kul är fortfarande viktigt. Träningen som bedrivs i organiserad form tar större utrymme än i tidigare stadier. Deltagande i andra idrotter ska vara möjligt om utövaren så vill. Tävlingsgymnaster tävlar i första hand på lokal och regional nivå. Resultaten står inte i centrum.

Träna och tävla

Röda grupper

För gymnaster som vill tävla (med sikte på det nationella tävlingssystemet), men inte på yttersta prestationsnivån (så som Svenska Mästerskapen och internationell nivå). I Tävling används anpassade tävlingsstrukturer och regler för respektive målgrupp. Tävlingsgymnaster tävlar på lokal, regional och riksnivå.

Träning för aktivt liv

Orange grupper

Aktivt liv erbjuder allsidig, rolig och utvecklande fysisk träning för barn, ungdomar, vuxna och äldre, oberoende av vilken nivå utövarna vill träna och oavsett vilken träningsbakgrund de har. Den egna kroppens rörelser står i centrum. Här återfinns bland annat olika former av gruppträning, redskapsgymnastik och parkour; träning som inte är direkt tävlingsinriktad.

 
Stolta sponsorer
Arrangemang